Rješenje o visini naknade koju plaćaju vanredni učenici za pripremnu nastavu, polaganje ispita i o visini naknade za rad članova komisije

Rješenje