O radu SPCG

        Sindikat prosvjete Crne Gore ( u daljem tekstu: Sindikat ) je snažna sindikalna institucija, što dokazuje i kvalitetom svojih aktivnosti i značajnim kvantitetom koji čini ukupno 85% od 11.500 zaposlenih u prosvjeti Crne Gore.

        Sindikat svoje aktivnosti realizuje zahvaljujući radu 10 kancelarija koje se nalaze u većim gradovima Crne Gore. Na ovim poslovima angažovano je 10 zaposlenih. Kancelarije su tehnički, moderno opremljene i informatički umrežene međusobno i sa centralnom kancelarijom u Podgorici.

Opšte je poznato da su osnovni ciljevi sindikata u njegovom osnovnom značenju unapređenje položaja radnika, sigurnosti radnog mjesta, zarade i uslova rada. Ostvarivanje tih ciljeva nije samo zadatak sindikata, već je to rezultat cjelokupnog ekonomsko-socijalnog, političkog i opšte-društvenog ambijenta.

Od konstituisanih 21 opštinskih odbora, zahvaljujući poluprofesionalizmu u deset opštinskih odbora i radu stručnih službi u kancelarijama, uspjeli smo da iskoordiniramo rad sindikalnih organizacija i rješavamo aktuelna i prioritetna pitanja za članstvo.

Kontinuiranim jačanjem i utvrđivanjem statusa Sindikata u društvu, stvoreni su uslovi za šire, efikasnije i kvalitetnije djelovanje i bolju sindikalnu organizovanost.

Tehnički i stručno smo osposobljeni za rad, poboljšali smo informisanje, uvođenjem nove tehnologije,  sopstvenog web site-a i kontinuiranim  izdavanjem časopisa   “Prosvjeta S”.

Ozbiljan i kvalitetan rad Sindikata prepoznat je i priznat na međunarodnom nivou i trenutno zauzima dobru poziciju u  sferi sindikalizma uopšte. Ovo je i priznanje i obaveza, a samim tim i zadatak i preporuka za dalje napredovanje.

 Poštujući principe sindikalizma i uvažavajući članstvo Sindikata, njegovi organi i organizacije sinhronizovano su realizovali planirane aktivnosti:

 

-          Aktivno učestvovanje u socijalnom dijalogu i kontinuirano praćenje sprovođenja i primjene Granskog kolektivnog ugovora;

-          Rad Glavnog odbora, Izvršnog odbora i opštinskih odbora, i donošenje bitnih odluka  za rad Sindikata;

-          Učešće u aktivnostima Unije slobodnih sindikata Crne Gore;

-          Edukativni seminari, okrugli stolovi, javne tribine i izdavanje časopisa “Prosvjeta S”;

-          Rad Sekcije žena;

-          Rad Mreže mladih;

-          Rad Stambene zadruge “Solidarno”;

-          Rad Turističke agencije “Prosvjeta”;

-          Organizacija humanitarnih akcija;

-          Organizacija sportsko-rekreativnih susreta prosvjetnih radnika.

 

Naša organizacija jedan je od osnivača, ali istovremeno i jedan od najjačih sindikata koji konstituišu Uniju slobodnih sindikata Crne Gore. Sindikat je najzaslužniji za osnivanje prave radničke organizacije. Unija slobodnih  sindikata CG već je prepoznata kao takva.

Sindikat je reprezentativan sindikat za oblast prosvjete u Crnoj Gori, što je potvrđeno i registrovanjem u Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Sindikat je relevantan i prepoznatljiv u Crnoj Gori kao pokretač mnogih akcija za ostvarivanje prava zaposlenih, ali i kao nosilac većine demokratskih promjena u društvu

Prilikom planiranja  svih  budućih aktivnosti  Sindikata  prosvjete Crne Gore treba poći od osnovne činjenice da je u  Crnoj Gori , u prethodnih pet godina, došlo do velikih državnih i socijalnih promjena koje su se manifestovale donošenjem brojnih zakona iz oblasti radnog zakonodavstva, kao i brojnih izmjena kolektivnih ugovora. Osim toga, u narednom periodu  planirana su donošenja novih  zakonskih akata. Uvažavajući novonastalu situaciju, Sindikat bi u narednom periodu morao uzeti aktivno učešće  u donošenju ovih akata i pokušati ublažiti posljedice izuzetno rigidnih novodonešenih zakona.

Drugi veoma značajan faktor koji obavezuje Sindikat da u narednom periodu nastavi svoje aktivno djelovanje je  nastavak procesa reforme sistema obrazovanja.

                Nove okolnosti  zahtijevaju šire i kreativno angažovanje  Sindikata, od koga se očekuje da samostalno, i u sastavu Unije slobodnih sindikata Crne Gore, učestvuje u izradi novih kolektivnih ugovora kojima bi se omogućilo poboljšanje socijalnog i materijalnog  položaja  prosvjetnih radnika. Sindikat će svojim brojnim aktivnostima učiniti sve da zaštiti socijalni i materijalni  položaj svih zaposlenih u prosvjeti.

U skladu sa potrebama i izazovima koji se mogu očekivati u neposrednoj budućnosti, Sindikat će usmjeriti svoje aktivnosti u više pravaca djelovanja:

 

1 ) Rad na poboljšanju materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih u prosvjeti, isticanje zahtjeva  za većim državnim ulaganjima i povećanjem izdvajanja iz državnog budžeta za obrazovanje.  

2 )  Vođenje socijalnog dijaloga i kolektivno  pregovaranje sa poslodavcem – Vladom Crne Gore

3 ) Održavanje  intenzivne  komunikacije i saradnje sa svim relevantnim predstavniciima vlasti  i  državnim organima od značaja za ostvarivanje programskih ciljeva Sindikata

4 ) Aktivno učešće i rad na unapređenju  Unije slobodnih sindikata Crne Gore  ( krovne sindikalne organizacije u Crnoj Gori )  i bliža saradnja sa sindikatima koji su  u njenom sastavu

5 ) Aktivno učešće i rad u okviru Internacionale obrazovanja  (Education International ) i dalji razvoj međunarodne saradnje

6 ) Povećanje zarada svih zaposlenih  u prosvjeti Crne Gore

7 ) Obezbjeđivanje  kvalitetnog socijalnog programa zaposlenih za čijim radom je prestala potreba ( tehnoloških viškova )

8 ) Učešće u izradi novih  zakona iz oblasti obrazovanja i radnog zakonodavstva

9 ) Borba za izmjenu radnog zakonodavstva i obezbjeđivanje boljeg položaja svih zaposlenih u Crnoj Gori

10 ) Pravna pomoć i zaštita članova Sindikata

 11 ) Rad na jačanju infrastrukture i poboljšanju uslova rada opštinskih kancelarija u sastavu  Sindikata

12 ) Pomoć i podrška u radu stambene zadruge „Solidarno“

13 ) Pomoć i podrška u radu turističke agencije „Prosvjeta“

14 ) Obezbjeđivanje nastavka aktivnosti interesnih organizacija u okviru  Sindikata : Mreže mladih i Sekcije žena 

15 ) Obezbjeđivanje  kvalitetnog informisanja o radu Sindikata

16 ) Rad na edukaciji i jačanju sindikalne svijesti članova Sindikata

17 ) Učešće u humanitarnim akcijama, dodjela pomoći članovima Sindikata  i dodjela stipendija djeci zaposlenih u prosvjeti Crne Gore

18 ) Demokratizacija i decentralizacija Sindikata

19 ) Učlanjenje još većeg broja prosvjetnih radnika u Sindikat

 

U borbi za ispunjenje svojih  programskih zadataka Sindikat će insistirati na:

 

-               Poštovanju svih zakonskih akata i kolektivnih ugovora;

-               Poštovanju konvencija MOR-a i drugih relevantnih međunarodno-pravnih akata;

-               Poštovanju rodne ravnopravnosti i većem učešću žena u strukturama Sindikata;

-               Zaštiti svakog člana od bilo kakve manipulacije ili pritiska od strane poslodavca ;

-              Zaštiti  od  svakog vida vjerske, nacionalne ili ideološke isključivosti;

-              Potpunom i bezuslovnom poštovanju ljudskih prava i sloboda;

-              Zaštiti i isključenju mogućnosti od stvaranja “parasindikalnih organizacija“;

-              Zaštiti  od  potkopavanja rada Sindikata putem medijskih pritisaka;

-              Zaštiti  od  diskriminacije radnika prema političkom opredjeljenju.