Stambena zadruga prosvjetnih radnika Crne Gore ,,Solidarno"

 

Poštovani zadrugari,

Stanovanje je jedna od osnovnih egzistencijalnih potreba ljudi, koja na različite načine direktno i indirektno utiče na sve nivoe egzistencije, od nivoa pojedinaca do različitih oblasti državnog nivoa. Socijalno značenje stana proističe iz različitih  oblika i instrumenata kojima država, bez obzira na svoju razvijenost čini dostupnijim ostvarivanje ovog prava za svakog svog građanina, a posebno za grupe koje ovo pravo bez intervencije države ne bi mogle da ostvare (socijalno ugrožene grupe).

Stan ima i izrazitu ekonomsku prirodu kao nepokretno dobro velike vrijednosti i trajnosti, koje u fazi izgradnje podstiče proizvodnju i zapošljavanje, a u fazi eksploatacije doprinosi povećanju proizvodnosti rada stvaranjem boljih uslova života.

Ovakav uticaj stanovanja na pojedinca i društvo, zahtijeva poseban i pažljiv pristup definisanju stambene politike. U razvijenim zapadnoevropskim zemljama stambena  politika ima dugu tradiciju, čija je osnovna karakteristika da se stanovanje ne prepušta isključivo tržištu, već da se različitim intervencijama države u tom sektoru, u skladu sa definisanim pravcima razvoja, uspostavlja veća mogućnost pojedinaca da zadovolji svoje potrebe za stanovanjem, stvarajući na taj način mogućnost razvoja društva u cjelini.

Jedan od preduslova za kreiranje odgovorne stambene politike države je i prepoznavanje prava na stan kao osnovnog ljudskog prava, što se vrlo često i deklariše u najvažnijim aktima države (Ustav) i u međunarodnim sporazumima, konvencijama i direktivima. Iako u Crnoj Gori pravo na stan nije definisano Ustavom, Crna Gora se kao potpisnik određenim međunarodnih sporazuma i konvencija obavezala da ovome pitanju pristupi u skladu sa preuzetim obavezama, uz uvažavanje svih specifičnosti prouzrokovanih istorijskim naslijeđem u ovoj oblasti i relativno ograničenim mogućnostima koje su posledica veličine društvenog sistema.

Kako je priroda prava na stan izuzetno složena, među teoretičarima ljudskih prava pojavila su se shvatanja koja su izjednačavala priznavanje prava na stan sa obavezom države da svima, bez odlaganja, obezbijedi stambeni prostor. Države, međutim nijesu u obavezi da izgrade stan za svakoga ko to zatraži. U tom smislu treba tumačiti Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, kojim se svaka država potpisnica ovog Pakta, obavezuje da preduzme odgovarajuće korake, do maksimuma raspoloživih resursa u cilju progresivnog postizanja pune realizacije, prava koja se priznaju Paktom, naročito kroz usvajanje zakonodavnih mjera. Koncept postepene realizacije prava predstavlja priznanje činjenice da potpuna realizacija svih ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, generalno neće moći da se postigne u kratkom vremenskom roku.

Ipak, čak i kada su raspoloživi resursi neadekvatni, države moraju da obezbijede najšire moguće uživanje relevantnih prava u datim okolnostima. U tom kontekstu minimalni bitni uslov u odnosu na pravo na odgovarajući stan ,,znači dužnost države da se odmah pozabavi stambenim potrebama svojih stanovnika, ako je neki značajan broj pojedinaca lišen krova nad glavom.’’

Stambena politika je kompleksan problem koji nameće potrebu multidisciplinarnog pristupa definisanju prioriteta i mjera u cilju objedinjavanja instrumenata za posticanje pozitivnih rezultata u ovoj oblasti. Nacionalna stambena strategija treba da definiše viziju i pravce djelovanja Crne Gore u ovoj oblasti.

Sindikat prosvjete Crne Gore je davne 2002. godine definisao viziju i pravce djelovanja u ovoj oblasti, te se nakon toga pristupilo osnivanju SZ’’Solidarno’’. Osnovana je sa ciljem rješavanja stambenog pitanja prosvjetnih radnika.

SZ’’Solidarno’’ je izgradnjom stambenih objekata na lokacijama, koje su dodijeljene od lokalnih samouprava i oslobođene od plaćanja svih komunalija i priključaka, ubrzala proces rješavanja gorućeg problema u prosvjeti.

Principi rada Zadruge su: princip solidarnosti i princip dobrovoljnosti. Računa se na solidarnost i pomoć svih prosvjetnih radnika u cilju zajedničkog ,,prosvjetnog interesa’’. Prihodi SZ’’Solidarno’’ se ostvaruju po osnovu članarine zadrugara i povraćaja kreditnih sredstava, kao i po osnovu uplata, Vlade Crne Gore i resornog Ministarstva. Očekuje se da novodoneseni Zakon o stambenim zadrugama da podstrek ovom obliku udruživanja zainteresovanih strana, naročito ako se ima u vidu zakonom stvorena mogućnost da i pravna lica mogu biti članovi zadruge, što do sada nije bio slučaj.

Uključivanjem lokalnih samouprava u projekte Stambene zadruge ’’Solidarno’’, kroz obezbjeđenje zemljišta i oslobađanja od naknada za komunalno opremanje zemljišta, daje se podstrek privatno – javnom partnerstvu, koje je prepoznato kao jedan od značajnijih oblika, stambenog finansiranja zemljama u tranziciji.

Sve ovo ukazuje na neminovnost višeg povjerenja u SZ’’Solidarno’’, jer mi idemo postepeno, ali stalno naprijed, kada je stambena politika u pitanju, takođe što masovnije učlanjenje u SZ’’Solidarno’’, jer ćemo na taj način postići i bolje rezultate.

Direktor,

mr Zoran Stanišić

 

Adresa: Zmaj Jovina br. 2, Podgorica
Tel/fax: +382 20 240 340; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 INFORMATOR

Odluka o izmjenama i dopunama zadružnih pravila i Pravilnika o rješavanju stambenih potreba zadrugara 

Pravilnik o rješavanju stambenih potreba zaposlenih u prosvjeti  

 

 

PRINCIPI

Principi rada Zadruge su princip solidarnosti i princip dobrovoljnosti. Uvijek računamo na solidarnost i pomoć svih prosvjetnih radnika u cilju našeg zajedničkog "prosvjetnog interesa". Svaki prosvjetni radnik može na principu dobrovoljnosti biti član Zadruge.


ČLANARINA

Svaki član Zadruge uplaćuje mjesečno 2% od neto ličnog dohotka na račun Zadruge kao i 5E članarine na godišnjem nivou.

 

KREDITIRANJE

Zadruga dodjeljuje kredite za kolektivnu izgradnju, za individualno rješavanje stambenog pitanja i za adaptaciju na period od 3 do 30 godina sa godišnjom kamatom od 1%.

AKTIVNOSTI

Osim kolektivne gradnje zadruga je posvećena i individualnim rješavanjima stambenih pitanja. Za ovaj vid kreditiranja Zadruga je svojim zadrugarima podijelila iznos od 875.000,00 eura sa kamatom od 1% na godišnjem novou i otplatnim periodom od 3 do 30 godina zavisno od iznosa. Obavještavamo vas da su na Skupštini zadrugara Stambene zadruge " Solidarno" održane 02.06.2007.godine donijete izmjene i dopune Zadružnih Pravila i Pravilnika za raspodjelu stambenih kredita.

KREDITIRANJE

Od 2007. godine Zadruga omogućava kredite zadrugarima na 10 godina do 10.000,00 eura sa kamatom od 6,9 % na godišnjem nivou kod CKB banke.

ORGANI ZADRUGE


Organi zadruge su:

- SKUPŠTINA ZADRUGARA
- UPRAVNI ODBOR
- DIREKTOR
- NADZORNI ODBORGalerija

Pravni savjeti

image

1548183
Danas
Juče
Ove nedjelje
Prošle nedjelje
Ovog mjeseca
Prošlog mjeseca
Ukupno
1268
1014
3400
1537613
17876
36353
1548183

Vaša IP: 54.36.148.28
Serversko vrijeme: 2022-01-19 12:55:41

Gdje se nalazimo

Povežite se sa nama

Fond solidarnosti

Turistička agencija

agencija

Stambena zadruga

Scroll to Top

Kontakt

Adresa:

Vojvode Maša Đurovića 17, City kvart 2-8, 

81 000 Podgorica

  • Tel:  +382 20 511 020
  • Fax: +382 20 511 021
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.