Međunarodna saradnja

 

Sastanak ETUCE komiteta: Mobilizacija za kvalitetno javno obrazovanje

 

U periodu 15-16. novembra 2021. godine članovi ETUCE komiteta sastali su se na jesenjem zasijedanju, pri čemu je jedan dio članova učestvovao online putem, a drugi dio je sastanku prisustvovao u Briselu. Članovi ETUCE komiteta zauzeli su važne stavove i pripremili sledeću ETUCE specijalnu konferenciju.

 

Predsjednik ETUCE-a, Larry Flanagan, otvorio je sastanak Komiteta pozdravivši nove predstavnike u ETUCE komitetu, i to: Morgane Verviers, zamjenika generalnog sekretara UNSA obrazovanja (Francuska), Radomira Božovića, predsjednika SPCG (Crna Gora), i Zulkhyiu Nozakovu, predsjednicu TUESRT (Tadžikistan).

 

Jedna od glavnih tačaka dnevnog reda bila je priprema predstojeće specijalne ETUCE konferencije 5. i 6. jula 2022. godine, koja će biti organizovana uživo u Liježu (Belgija). Članovi Komiteta usaglasili su se o temi za ovu konferenciju: Sindikalni angažman i djelovanje u Evropi: mobilizacija za kvalitetno javno obrazovanje, za dobrobit učenika, kao i poboljšan status nastavnika i cjelokupnog obrazovnog osoblja. Na konferenciji u julu 2022. godine će po drugi put biti dodijeljena nagrada Kounka Damianova, kao priznanje za izvanredan sidikalni rad na polju obrazovanja i promovisanja ravnopravnosti. ETUCE organizacije članice biće blagovremeno obaviještene o pozivu za podnošenje prijava.

 

Predstavljeni su i rezultati ETUCE studije o obaveznoj vakcinaciji i stanju obrazovanja u Evropi i o njima su diskutovali članovi Komiteta. Studija ETUCE-a je otkrila da su u 51% evropskih zemalja nametnuti obavezni zahtjevi za nastavnike i obrazovno osoblje u cilju izvođenja vaspitno-obrazovnog rada. Iako je obavezna vakcinacija već na snazi u 9 zemalja i o njoj se raspravlja u mnogim drugim zemljama, sindikati su ozbiljno zabrinuti zbog uticaja ovih mjera na radna prava nastavnika i obrazovnog osoblja.

 

Što se tiče obrazovanja i osposobljavanja, predstavljeni su prioriteti slovenačkog i francuskog predsjedavanja Vijećem EU-a, koji se fokusiraju na teme, kao što su: novi načini učenja i podučavanja, digitalna transformacija, inkluzija i obrazovanje za održivi razvoj. Ističući 4. Evropski samit o obrazovanju 9. decembra 2021. godine, kao ključni element za postizanje Evropskog prostora obrazovanja, članovi Komiteta su ukazali na važnost učešća ETUCE-a u javnim konsultacijama Evropske komisije i korišćenje ETUCE dokumenata kao polazne tačke kako bi se ojačao doprinos sindikata obrazovanja. Predstavljeni su i nominovani predstavnici koji će predstavljati ETUCE u radnim grupama Evropske komisije za obrazovanje za period 2021-2025. godine.

 

ETUCE komitet usvojio je šest ključnih ETUCE dokumenata: Saopštenje o Strateškom okviru EU-a o zdravlju i bezbjednosti na radu, Predlog preporuke Vijeća o putevima do školskog uspjeha, Predlog preporuke Vijeća o obrazovanju za održivost životne sredine, Pošteni uslovi rada istraživača ključni su za Evropski istraživački prostor, Inicijativa evropskih univerziteta i evropske diplome i Preporuka Vijeća o kombinovanom učenju za visokokvalitetno i inkluzivno osnovno i srednje obrazovanje, i ujedno podržao Strategiju za implementaciju ETUCE Akcionog plana o jednakosti, raznolikosti i uključenosti (svi dokumenti su dostupni online).

 

Komitet je pokrenuo komunikacijsku strategiju ETUCE-a sa ciljem mobilizovanja novih članova i omogućavanja da se poruke sindikata obrazovanja u većoj mjeri čuju. Kao sastavni dio ovog plana, Sekretarijat ETUCE-a razvijaće strategiju društvenih medija, revidirati svoju web stranicu i ubrzati rad ETUCE komunikacijske mreže u 2022. godini.

 

Nakon informacija o implementaciji ETUCE Akcionog plana o organizovanju i obnovi sindikata, predstavljen je rad ETUCE-a na polju socijalnog dijaloga, pri čemu je istaknuto da se Evropski sektorski socijalni dijalog za obrazovanje sada najvećim dijelom fokusira na uticaj krize COVID-19 na obrazovno osoblje. Potvrđeno je održavanje plenarnog sastanka Evropskog komiteta za socijalni dijalog 15. decembra 2021. godine.

 

Diskutovalo se i o preliminarnim rezultatima istraživanja ETUCE-a o uključivanju mladih članova u sindikate obrazovanja, kao i solidarnom radu ETUCE-a i njegovih organizacija članica. ,,Ne možemo potcijeniti činjenicu da solidarnost predstavlja područje u kojem napori ETUCE organizacija članica imaju stvaran uticaj, posebno kada je u pitanju upućivanje podrške kolegama u teškim situacijama", podsjetio je Larry Flanagan.

 

Sledeći sastanak ETUCE komiteta trebalo bi da se održi u periodu 28-29. marta 2022. godine.

 

 

ETUCE Konferencija Obrazovanje u Evropi od otpora ka oporavku - javne investicije, privatizacija, reforme i uloga industrijskih odnosa, 31.03.2021.

 Sastanak ETUCE komiteta, 29-30.03.2021.

 

ETUCE Konferencija, 01-02.12.2020.

ETUCE radionica Digitalizacija u obrazovanju: izazovi i mogućnosti za sindikate obrazovanja, 18.11.2020.

ETUCE radionica Socijalni dijalog, kolektivno pregovaranje i sindikalna prava, 13.11.2020.

ETUCE radionica Sindikati obrazovanja i mladi, 10.11.2020. 

Online sastanak ETUCE komiteta, 12-13.10.2020.

 

Na inicijativu Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Slovenije (SVIZ) i Sindikata obrazovanja Srbije, 7. oktobra 2020. godine, u periodu od 13h-14:30h, organizovan je video sastanak sa kolegama iz sindikata obrazovanja Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Sjeverne Makedonije i Kosova. Pomenuti sindikati obrazovanja predstavljaju zaposlene na svim nivoima obrazovnog sistema, a cilj regionalnog online sastanka je bila razmjena informacija o aktuelnoj situaciji u obrazovnom sektoru povodom početka školske godine i mjerama koje su preduzete u vrijeme pandemije koronavirusa. Ispred SPCG-a su na sastanku učestvovali potpredsjednici Nikolaj Knežević i Stanka Vukčević.
Sastanak sa predstavnicima sindikata obrazovanja predvodio je generalni sekretar SVIZ-a i potpredsjednik Evropskog komiteta sindikata obrazovanja (ETUCE) Branimir Štrukelj, koji je istakao uticaj koronavirusa na početak školske godine i položaj prosvjetnih radnika, posebno u pogledu osiguranja bezbjednih uslova za rad, dostupnosti tehničke i informacione opreme za nastavnike i učenike, kao i povećanja radnog opterećenja svih zaposlenih u obrazovanju. Učesnici video sastanka su ukratko predstavili učešće svojih sindikata u procesu usvajanja mjera povezanih sa virusom Covid-19 i ujedno procijenili stanje socijalnog dijaloga sa socijalnim partnerima u svojim zemljama. Detaljnije je razgovarano o pojedinačnim pristupima zemalja u naporima da vaspitno-obrazovne ustanove budu otvorene što je duže moguće. Istovremeno je ukazano na brojne prednosti nastave u školama za učenike, odnosno na izvođenje nastave u neposrednom radu sa učenicima, kao i na nedostatke koji su se pojavili tokom izvođenja online nastave. Učesnici su skrenuli pažnju na opasnost od produbljivanja socijalnih razlika među učenicima zbog nejednakog pristupa internetu i tehničke opreme potrebne za učenje na daljinu, a zatim i na pitanje objektivne evaluacije znanja učenika. Međutim, složili su se da je učenje na daljinu ipak omogućilo završetak prethodne školske godine, ali su takođe istakli ključne dileme na koje će nacionalne vlade u saradnji sa reprezentativnim sindikatima morati da obrate veliku pažnju, u cilju garantovanja osnovnog prava svakog učenika na kvalitetno obrazovanje. Sindikati obrazovanja su u prethodnom periodu ulagali značajne napore da obezbijede da povratak u škole bude što sigurniji i zdraviji, usklađujući potrebu za povratkom učenika u učionicu sa zaštitom uslova rada i zaštitom zdravlja i bezbjednosti nastavnika i učenika. Jedna od ključnih tema na sastanku je bila i radna opterećenost prosvjetnih radnika, odnosno prekovremeni rad zaposlenih u vaspitno-obrazovnim ustanovama, kao i pronalaženje načina za njegovu adekvatnu valorizaciju. Dodatno radno opterećenje nastavnika je uzrokovano sprovođenjem kombinovanog modela nastave – online nastave i redovnog rada u učionicama.
Na kraju video sastanka učesnici su zaključili da će i ubuduće nastaviti sa ovakvim tipom sastanaka, imajući u vidu da aktivna razmjena informacija i iskustava značajno doprinosi efikasnijem radu sindikata.

 

ETUCE/EFEE završna konferencija u Varšavi, 14-15.11.2019.

Deklaracija o inkluzivnim školama u kontekstu društvene raznolikosti

 

Sastanak ETUCE komiteta u Briselu, 04-05.11.2019.

ETUCE/EFEE završna konferencija u Briselu, 14-15.10.2019.

 

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH - Kantonalni odbor Kantona Sarajevo je organizovao seminar na temu Radno zakonodavstvo u sektoru predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja, koji je održan u periodu od 04.04-06.04.2019. godine u Olovu, Bosna i Hercegovina. U ime Sindikata prosvjete Crne Gore na seminaru su učestvovale Slavka Bošković, potpredsjednica SPCG-a i Bojana Jovanović, predsjednica Sekcije žena.
Tema seminara je bila fokusirana na kolektivni ugovor, socijalni dijalog, pravnu pomoć i druga pitanja iz oblasti radnog zakonodavstva koja se primjenjuju u obrazovnim sistemima na prostoru bivših jugoslovenskih država. Predstavnice SPCG-a su uzele aktivno učešće na seminaru koristeći priliku da prezentuju dobra rješenja iz Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete u Crnoj Gori, informacije o kvalitetnom socijalnom dijalogu i ostalim benefitima koje naše članstvo ostvaruje kroz dobro organizovane aktivnosti. Naime, upoznali su prisutne sa radom Stambene zadruge Solidarno i Turističke agencije Prosvjeta. Takođe, naglasili su funkciju Fonda solidarnosti i Fonda za rekreaciju, organizovanje besplatnih preventivnih pregleda i stipendiranje najboljih studenata koji su djeca prosvjetnih radnika koji su članovi SPCG-a. Kolege iz sindikata obrazovanja iz regiona su ujedno upoznati i sa doprinosom SPCG-a u obaveznoj edukaciji nastavnika, kao i sa planom za izgradnju Edukativnog centra koji bi imao višestruku namjenu u budućim aktivnostima.

 

Sastanak ETUCE komiteta u Briselu, 11-12.03.2019.

 

ETUCE/EFEE Deklaracija o nastavničkoj profesiji

Rezolucija - Sindikati obrazovanja i mladi

Rezolucija - učešće nastavnika u proceduri donošenja odluka u vezi sa profesijom i obrazovnim sistemom

Rezolucija - Kreiranje budućnosti Evrope: uloga sindikata obrazovanja

 

ETUCE seminar u Vilniusu, 25-26.02.2019.

 

Okrugli sto u organizaciji Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH i Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Fondacije na temu Sindikalna prava i slobode i radno zakonodavstvo u oblasti obrazovanja u Bosni i Hercegovini i regionu održan je u Sarajevu u periodu 13-14. februara 2019. godine. U ime Sindikata prosvjete Crne Gore okruglom stolu su prisustvovali Slobodan Savović, član Izvršnog odbora i Janko Adžić, stručni saradnik za pravna pitanja. Okrugli sto je organizovan u cilju razmjene iskustava i donošenja zaključaka povodom stanja sindikalnih prava i sloboda i radnog zakonodavstva u oblasti obrazovanja. Okruglom stolu su u ime Evropskog komiteta sindikata obrazovanja (ETUCE) prisustvovali direktorka ETUCE-a Susan Flocken i potpredsjednik ETUCE-a Branimir Štrukelj. Cilj posjete predstavnika ETUCE-a je bio sagledavanje trenutnog stanja u vezi sa socijalnim dijalogom u FBiH. Na okruglom stolu je prezentovana i regionalna studija organizacije proMENTE pod nazivom Mapiranje izazova u obrazovnim politikama zemalja jugoistočne Europe. Studija je imala za cilj pregled razvoja i promjena u obrazovnim politikama i sistemima u osam zemalja jugoistočne Europe (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Slovenija i Srbija).

Nakon održanog okruglog stola je organizovana press konferencija na kojoj su predstavnici sindikata obrazovanja iz regiona pružili punu podršku kolegama iz FBiH u njihovom nastojanju da se što prije započne razgovor sa predstavnicima Vlade FBiH i Udruženja poslodavaca FBiH sa ciljem rješavanja aktuelnih problema. Direktorka ETUCE-a Susan Flocken je tom prilikom izjavila da Evropska unija garantuje slobodu sindikalnog djelovanja i naglasila da je u tom smislu nezavisnost sindikalnog organizovanja i djelovanja ključna. Naglasila je da se nada da će se u što skorijem vremenu preduzeti koraci u cilju ponovnog ustpostavljanja socijalnog dijaloga.

 

ETUCE konferencija u Atini, 26-28.11.2018

ESSDE Capacity building III Final Conference - Sofia 13-14.jun 2018. 

 

 ETUCE Komitet  Brisel od 23.-24. oktobra 2017

ETUCE konferencija u Briselu, 30. maj 2017.

 

Delagacija Sindikata obrazovanja Turske Egitim-Bir-Sen u sastavu: predsjednik Ali Yalcin, potpredsjednik Hassan Yalcin Yayla i zaposleni u stručnoj službi Gazi Dogan i Jonilda Rrapaj boravila je u jednodnevnoj radnoj posjeti Sindikatu prosvjete Crne Gore 08. maja 2017. godine, koja je imala za cilj razmjenu informacija u cilju jačanja kapaciteta u sektoru obrazovanja. Naime, Sindikat prosvjete Crne Gore ostvario je blisku saradnju sa Sindikatom obrazovanja Turske, koji u Turskoj važi za jedan od najorganizovanijih sindikata obrazovanja i broji oko milion zaposlenih u prosvjeti sa tradicijom dugom 25 godina.
U februaru mjesecu 2017. godine, kada je delegacija SPCG-a boravila u radnoj posjeti Sindikatu obrazovanja Turskoj, potpisan je Protokol o saradnji dva sindikata, koji predviđa razmjenu iskustava i informacija kroz organizaciju sindikalnih aktivnosti, kao i diskusije o problemima u sektoru obrazovanja i pripremu zajedničkih projekata u cilju pronalaženja zajedničkih rješenja.
Rukovodstvo SPCG-a na čelu sa predsjednikom Zvonkom Pavićevićem, predsjednikom GO SPCG Predragom Ražnatovićem i potpredsjednicima Nikolajem Kneževićem, Stankom Vukčević i Slavkom Bošković i delegacija Sindikata obrazovanja Turske održali su sastanak sa ministrom prosvjete, dr Damirom Šehovićem, a sastanku je prisustvovao i generalni direktor Direktorata za opšte srednje, srednje stručno i obrazovanje odraslih Veljko Tomić. Tom prilikom je kolegama iz Turske prezentovano funkcionisanje obrazovnog sistema Crne Gore, ukazano na najzastupljenije probleme u sektoru obrazovanja, a razgovaralo se i o mogućnosti pripreme zajedničkih projekata, koji su predviđeni Protokolom o saradnji.
Ministar Šehović je upoznao predstavnike turskog sindikata sa plodnom saradnjom koju Ministarstvo ima sa Sindikatom prosvjete Crne Gore, sa kojim zajednički pronalaze najbolja rješenja za položaj prosvjetnih radnika, kao i za obrazovni sistem u cjelini. Ministar je istakao da nedavno potpisan Protokol o saradnji između SPCG-a i Egitim-Bir-Sen-a predstavlja dobar osnov za konkretniju saradnju sindikata, kojoj će Ministarstvo prosvjete pružiti punu podršku. On je izrazio očekivanje da će uskoro biti upriličen sastanak sa ministrom obrazovanja Turske, kojim bi se doprinijelo ne samo punoj implementaciji prethodno potpisanog Protokola o saradnji dva sindikata, već i stvorile pretpostavke za konkretniju saradnju između dvije države u oblasti obrazovanja.

ETUCE seminar u Minhenu, 04-05.05.2017. 

 

* * *

Međunarodna konferencija na temu Za boljitak malih i velikih - Pregled stanja i perspektive razvoja sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i brige za djecu u Hrvatskoj održana je u Zagrebu, 6. aprila 2017. godine u organizaciji Sindikata obrazovanja, medije i kulture Hrvatske. U ime SPCG-a na konferenciji je učestvovala potpredsjednica Slavka Bošković. U okviru panel diskusije imala je aktivno učešće – u prvom dijelu izlaganja govorila je o predškolskom sistemu u Crnoj Gori, zatim je predstavila Sindikat prosvjete Crne Gore - organizaciju, aktivnosti, socijalni dijalog i važeći Granski kolektivni ugovor za oblast prosvjete.
Pored predstavnika iz Crne Gore i Sindikata obrazovanja Slovenije, na konferenciji je bila prisutna i gošća iz Sindikata zaposlenih u predškolskom obrazovanju Mađarske. Imajući u vidu činjenicu da je Sindikat obrazovanja, medija i kulture Hrvatske novoformirani sindikat, sva iskustva SPCG-a su im bila interesantna i značajna, te stoga i primjenjiva u njihovim budućim akcionim planovima.

 

Sastanak ETUCE komiteta u Briselu, 03-04.04.2017. 

 

U periodu 10-15.02.2017. godine predstavnice Sindikata prosvjete CG su boravile u Ankari u posjeti Egitim-Bir-Sen-u, Sindikatu obrazovanja Turske. SPCG su predstavljale potpredsjednica Slavka Bošković i predsjednica OO SPCG Pljevlja i član GO SPCG, Sandra Martić. Susret međunarodnog tipa organizovan je u znak 25 godina postojanja ovog sindikata. Program rada bio je usmjeren na temu Organizacioni modeli sindikata obrazovanja. Učešćem u svim panel diskusijama, kao i u neformalnim razgovorima, naše predstavnice su prenijele najbolja rješenja, aktivnosti i akcije iz dosadašnjeg rada SPCG-a. Ujedno su imale mogućnost da se upoznaju sa iskustvima drugih zemalja, izdvajajući posebno način rada Sindikata obrazovanja Turske, čija je evidencija podataka i informacioni sistem na zavidnom nivou i može poslužiti kao savršeni primjer. Važno je spomenuti da je ovaj sindikat kroz socijalni dijalog uspio da organizuje i sistematizuje edukaciju i napredovanje nastavnika, a u bazi podataka ima tačnu evidenciju za svrhu rasporeda zaposlenika u okviru države, a profesionalni razvoj je glavni argument za izbor radnog mjesta. Veliki akcenat daju i na afirmaciju interesnih grupa u okviru sindikata. Evidencija članstva se nadgleda na dnevnom nivou, a za pojedince koji se isključe se odmah organizuje razgovor u cilju saznavanja razloga za njihovo isključenje, što se dalje koristi kao indikator za dalje aktivnosti koje se planiraju kroz jasan akcioni plan. Sa sindikatom Egitim-Bir-Sen-a je potpisan Protokol o saradnji, a dogovoreno je da će naš sindikat biti povod posjete u okviru predstojećeg obilaska zemalja Balkana.

 

ETUCE seminar u Ljubljani, 16-17.01.2017. 

 

ETUCE Konferencija u Beogradu, 06-08.12.2016.

Rezolucija o jačanju sindikata obrazovanja

Forum o politikama profesionalnog razvoja nastavnika i instruktora, 21-22.11.2016. 

Sastanak ETUCE komiteta u Briselu, 10-11.10.2016.

 

Federacija sindikata obrazovanja i nauke Albanije (FSASH) održala je svoj VII Kongres 24. septembra 2016. godine u Tirani. U ime SPCG-a Kongresu je prisustvovala delegacija u čijem  sastavu su bili Slobodan Savović, predsjednik OO SPCG Podgorica i Nail Asslani, predsjednik OO SPCG Ulcinj. Predstavnici delegacije SPCG-a imali su zapažen pozdravni govor, u okviru kojeg je predsjednik OO SPCG Slobodan Savović ponudio predstavnicima FSASH-a intenzivniju saradnju na polju regionalnog povezivanja dva sindikata, a sve u cilju promocije značaja profesije kojoj pripadamo. Posebno će ostati u sjećanju doček koji je organizovan za našu delegaciju, za koju je ujedno i organizovan cjelodnevni izlet u Elbasan.

 

VII IZBORNA SKUPŠTINA SINDIKATA OBRAZOVANJA SRBIJE BEOGRAD 25.04.2016.godine

ETUCE-ETUI Malta 9.-11.mart 2016.godine

 

                                             

Sporazum o saradnji Sindikata prosvjete Crne Gore i Sindikata obrazovanja Srbije  

 

Sindikat prosvjete Crne Gore je član Internacionale obrazovanja (EI), koja predstavlja svjetsku federaciju sindikata obrazovanja i zastupa interese 30 miliona zaposlenih u obrazovanju u 170 zemalja svijeta i 400 sindikata.  Evropski komitet sindikata obrazovanja (ETUCE) je formiran 1975. godine, kao regionalna struktura Internacionale obrazovanja u Evropi, u cilju zastupanja interesa prosvjetnih radnika na evropskom nivou. SPCG je organizacija članica ETUCE komiteta od 2009. godine, a predsjednik SPCG-a punopravni delegat.

ETUCE štiti interese 127 organizacija članica u 48 zemalja i 11 miliona zaposlenih na svi nivoima obrazovanja (predškolsko, osnovno, srednje stručno i visoko obrazovanje). Član je ETUC-a – Evropske konfederacije sindikata.  Regionalna struktura u Evropi je autonomna u određivanju i implementaciji regionalne politike i programa. Osnovni ciljevi ETUCE-a:

- promovisanje i implementacija ciljeva Internacionale obrazovanja ( EI) u evropskom regionu

- izvještavanje EI Izvršnog odbora o politici i aktivnostima koje EI preduzima u Evropi

- promovisanje razvoja nezavisnih i demokratskih sindikata obrazovanja u evropskom regionu

- zastupanje organizacija članica u EU savjetodavnim strukturama i na EU sastancima

- razvijanje i implementacija projekata i programa, usmjerenih ka promovisanju interesa sindikata obrazovanja u evropskom regionu

- biti socijalni partner u ime zaposlenih u obrazovanju u EU socijalnom dijalogu

- biti federacija koja predstavlja sindikate obrazovanja u strukturama Evopske konfederacije sindikata.  

ETUCE komitet čine:

- predsjednik;

- šest (6) potpredsjednika, od kojih najmanje jedan predstavlja zemlju koja nije članica EU/EFTA;

- jedan (1) predstavnik svake organizacije članice;

- jedan (1) dodatni predstavnik svake zemlje sa više od 250.000 članova koji plaćaju članarinu, a ne više od 500.000;

- jedan (1) dodatni predstavnik svake zemlje koja ima preko 500.000 članova koji plaćaju članarinu;

- najmanje sedamnaest (17) članova Komiteta moraju biti žene, uključujući tri visoka funkcionera;

- Evropski direktor;  

ČLANOVI  ETUCE KOMITETA ZA PERIOD 2020-2O24

LARRY FLANAGAN – predsjednik (EIS, Velika Britanija)

SUSAN FLOCKEN– Evropska direktorka

ODILE CORDELIER – potpredsjednica (SNES FSU, Francuska)

ANDREAS KELLER – potpredsjednik (GEW, Njemačka)

TRUDY KERPERIEN – potpredsjednica (Aob, Holandija)

GALINA MERKULOVA – potpredsjednica (ESEUR, Rusija)

BRANIMIR ŠTRUKELJ – potpredsjednik (ESTUS, Slovenija)

DORTE LANGE – potpredsjednica ( DLF, Danska) 

NEVRUS CAPTELLI – SPASH, Albanija

GRIGOR GHARIBYAN – CRSTESA, Jermenija

ROLAND GANGL – GOD-Lehrer, Austrija

NAGHIYEV HUMBAT  - ARCITUEEI, Azerbejdžan

TATSIANA YAKUBOVICH – SBPES, Bjelorusija

LIES VAN ROMPAEY – COV, Belgija

DRAGAN GNJATIĆ – TUESCRS, Bosna i Hercegovina

JANKA TAKEVA – SEB, Bugarska

IGOR RADEKA – IURHEEC, Hrvatska

YESIM DEDE – DAU-SEN, Kipar

FRANTISEK DOBSIK – CMOS, Republika Češka

LASSE BJERG JOERGENSEN – BUPL, Danska

ELIS CULLEN – EEPU, Estonija

HELJA MISUKKA – OAJ, Finska

CHRISTIAN CHEVALIER – UNSA education, Francuska

MAYA KOBAKHIDGE – ESFTUG, Gruzija

UDO BECKMAN – VBE, Njemačka

EVANGELES BOUNTOULOULIS – OLME, Grčka

EVA ZSUZSANA SZABO – PSZ-SEHUN, Mađarska

ANNA MARIA GUNNARSDOTTIR – KI, Island

JOAN DONEGAN – IFUT, Irska

PESACH LANDESBERG – ITU, Izrael

CLAUDIO FRANCHI – FLC CGIL, Italija

AIGUL MUKASHEVA - KTUESW, Kazahstan

ASYLBEK TOKTOGULOV - TUESWK, Kirgistan

IRINA AVDEJEVA – LIZDA, Letonija

EGIDIJUS MILESINAS – LESTU, Litvanija

CLAUDE RIES - SNE/CGFP, Luksemburg

JAKIM NEDELKOV- SONK, Sjeverna Makedonija

ANTHONY CASARU – MUT, Malta

DONOS GHENADIE - ESTU, Moldavija

NIKOLAJ KNEŽEVIĆ – TUEM, Crna Gora

TERJE SKYVULSTAD – UEN, Norveška

DOROTA OBIDNIAK – ZNP, Poljska

PEDRO OLIVEIRA – FENPROF, Portugal

SIMION HANCESCU – FSLE, Rumunija                                                                     

VALENTINA ILIĆ – TUS, Srbija

PAVEL ONDEK -  OZPSaV, Slovačka                                                                     

FRANCISCO GARCIA SUAREZ – FE.CC.OO, Španija

INA ERIKSSON – Laraforbundet, Švedska

SAMUEL ROHRBACH – SER, Švajcarska

ODINAZODA RAMAZON - TUESRT, Tadžikistan

FERAY AYTEKIN AYDOGAN - EGITIM SEN, Turska

GEORGIY TRUKHANOV – STESU, Ukrajina

JENNIFER MOSES – NASUWT, Velika Britanija

LOUISE REGAN – NEU, Velika Britanija

ROB COPELAND – UCU, Velika Britanija            

RAVSHAN BEDILOV - TUESCWU, Uzbekistan