Projekti

U organizaciji Evropskog komiteta sindikata obrazovanja (ETUCE) održan je prvi online sastanak Savjetodavne grupe povodom početka projekta Okvir akcija za atraktivnost nastavničke profesije kroz efikasan socijalni dijalog u obrazovanju, 27.04.2021. godine. Savjetodavnu grupu čine predstavnici šest nacionalnih sindikata obrazovanja (Ana Čanović, SPCG Crna Gora; Alexandra Cornea, FSLE Rumunija; Inga Vanaga, LIZDA Letonija; Rosella Benedetti, UIL Scuola Italija; Tomasz Gryczan, NSZZ Solidarnošć Poljska i John MacGabhann, TUI Irska), zajedno sa ETUCE i EFEE sekretarijatima, kao i 3 predstavnika EFEE-a (Evropska federacija poslodavaca u obrazovanju), kao pridruženog partnera (iz Irske, Italije i Švedske). Članovi Savjetodavne grupe diskutovali su o opštim i specifičnim ciljevima projekta i usaglasili se o programu rada za predstojeći dvogodišnji period, koji je planiran za implementaciju projekta. Predstavnici šest organizacija članica su dali prikaz stanja socijalnog dijaloga na nacionalnom nivou, fokusirajući se na probleme i trenutne izazove u nacionalnim sistemima socijalnog dijaloga i mogućnostima njegovog unapređenja, kako na nacionalnom, tako i na evropskom nivou; ujedno je istaknuto da bi glavni prioritet trebalo da bude valorizacija prekovremenog rada prosvjetnih radnika u vrijeme aktuelne pandemije i usvajanje podzakonskih akata koji regulišu rad vaspitno-obrazovnih ustanova u vrijeme pandemije; zatim sprovođenje kampanje u cilju promovisanja i jačanja atraktivnosti nastavničke profesije. Na sastanku je pripremljen plan implementacije projekta i ujedno dogovoreno da se započne sa pripremom prvog seminara, čije je održavanje planirano za septembar 2021. godine u Briselu. Seminaru će prisustvovati oko 50 učesnika iz ETUCE i EFEE organizacija članica.

Članovi Savjetodavne grupe će doprinositi projektu pružajući svoje znanje i razmjenjujući iskustva u oblasti socijalnog dijaloga, kao i znanje o uticaju ekonomske krize i pandemije COVID-19 na smanjenje atraktivnosti nastavničke profesije na nacionalnom i evropskom nivou. Na sastanku je dogovoreno da će ETUCE i EFEE organizovati i 2 subregionalna seminara u Bukureštu (januar 2022. godine) i Rigi (maj 2022. godine). Savjetodavna grupa vodiće projekat i implementirati aktivnosti svojim kompetencijama i znanjem o stanju i stepenu socijalnog dijaloga u svojim zemljama i efikasnoj praksi za jačanje atraktivnosti nastavničke profesije. Članovi Savjetodavne grupe ETUCE projekta redovno će se sastajati u cilju davanja doprinosa tokom usmjeravanja i sprovođenja projektnih aktivnosti i savjeta o njihovom sadržajju. Oni će raditi na postizanju ciljeva i davati preporuke zainteresovanim stranama na osnovu iskustva u svom specifičnom nacionalnom kontekstu socijalnog dijaloga i kreiranju obrazovne politike. Oni će aktivno pomoći pripremu početnog seminara o utvrđivanju činjenica, dva subregionalna seminara, završne ETUCE projektne konferencije i izradu svih projektnih dokumenata. Zajedno sa evropskom direktorkom ETUCE-a, članovi Savjetodavne grupe nadgledaće razvoj projekta kako bi obezbijedili njegovu optimalnu implementaciju. Ujedno će procijeniti rezultate svih aktivnosti, analizirati ih, izvući zaključke i dati predlog Komitetu ESSDE-a (Evropski sektorski socijalni dijalog u obrazovanju) za moguće dalje akcije.

 ETUCE projekat - opis, ciljevi i očekivani rezultati